Villkor för Support och Service

Program för fjärrsupport

Programmet är gratis och kräver ingen installation.

Din support inom IT och kommunikation för ett effektiv vardag.

Vi hjälper dig skapa effektivitet eller när problem uppkommer i din digitala vardag.

Några viktiga punkter

 • Det fritt att anmäla ett supportärende eller ställa en fråga.
 • Det är ditt ansvar att ha en backup all din data, programvara och licenser.
 • Vi lyckas inte alltid nå en lösning, men föreslår dock alltid en lämplig åtgärd.
 • Godkännande av kostnader sker innan support påbörjas.
 • För avtalskunder gäller priser enligt avtal.
 • Alla priser är exkl.moms

Allmänna villkor för support och service

Tjänst
Excellera tillhandahåller tjänster(Tjänsten) avseende support och service för kundens infrastruktur inom IT och kommunikation samt dess innehåll

Ansvarsbegränsning
Det åligger Kunden att ta back-up på all mjukvara och data som lagras på Kundens dator, hårddisk, och/eller eventuella andra lagringsenheter. Excellera ansvarar inte i något avseende för förlust, ändring eller förvanskning av någon programvara, data eller filer eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Det är Kundens ansvar att hantera och säkerställa tillbörlig säkerhet för konto och inloggningsuppgifter samt liknade information. Information som förmedlas till Excellera görs på Kundens eget ansvar.

Vid utförande av Tjänsten kan Excellera inte garantera att Excellera lyckas nå en lösning på det specifika problem eller fel som Kunden har. Excellera föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för Kunden att komma tillrätta med problemet eller felet.

Excellera tar inte ansvar för funktionalitet och kvalitet oavsett av ansluten utrustning och/eller användning programvara som är godkänd eller licensierad till Kunden.

Under inga omständigheter skall Excellera kunna hållas ansvarig för indirekta skador, inkluderande utebliven vinst, förlorade besparingar eller andra indirekta skador som härrör från genomförandet av denna Tjänst.

Force majeure
Ingen av parterna av det här avtalet ersätter den andra parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av strejk, eldsvåda, krig, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder part ej skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Betalningsvillkor

 • Betalning görs mot faktura.
 • Betalning ska göras inom 10 dagar från fakturadatum.
 • Efter förfallodagen debiteras gällande referensränta + 8%.
 • Reklamation/bestridan av faktura ska ske inom 8 dagar från fakturadatum.
 • Excellera AB äger levererad vara/tjänst fram tills faktura är betald till fullo.

Tvist
Svensk lag skall vara tillämplig på dessa villkor. Tvist angående Tjänsten eller dess tillämpning som inte kan lösas av parterna i godo, skall avgöras i Malmö Tingsrätt.